REFERAT Bestyrelsesmøde nr 64 af 10.02.2022

Udgivet 10-03-2022, tags: |

Referat
Bestyrelsesmøde nr. 64 – Den 10. februar 2022, kl. 19-21
Sted: Henriks kontor, Havnegade 3, 5700 Svendborg


Deltagere:
Morten Lauritzen
Rico Busk
Henrik Nørby
Kewin Friss Kamelarczyk
Jette Thurø Sielemann
Thue Christensen

Fravær
Michael Dideriksen
Angelica Pedersen

1. Godkendelse af referat af 26.11.2021
Bestyrelsen godkender referat. Der er ingen kommentarer til det.

2. Orientering fra Formanden:
Der er intet bestyrelsen skal orienteres om.

3. Orientering fra økonomiteamet:
Zakobo rykker for beslutning ift indløsningsaftale rykkes over i Clearhouse (Betalingsordning ifm nethandel)
Rico checker tilbud ud. – Hvis fordel så tilsagn.
Kewin orienterer om kommende udgift på ca. 30.000 kr til dækning af trænerkursus på Slette Strand. Morten orienter om at ca halvdelen refunderes af kommunen.

4. Punkter til drøftelse:
Kontingentopkrævning: Nyt system fungerer. Dagsdato 204 medlemmer, 11 i restance. Rico fremsender ny rykker.

Indsamlingstilladelse: Morten får Angelica til at undersøger juridiske forhold ifm. indsamlingstilladelse. Punktet rykkes til næste bestyrelsesmøde.

Bidrag til sporet ved events: – Kewin laver tilføjelse i afsnit ”RØDT & BLÅT SPOR” på hjemmesiden til andre brugere, der afholder arrangementer/løb på sporet med en appel om at donere 10% af indtægt til vedligehold af sporet.
Der er pt. 18.000 gennemkørsler om året på rødt/blåt spor. Kewin har bedt kommunen om fast tilskud til vedligehold. Kewin og Rico vil arbejde videre ift. at få en politisk beslutning om tilskud til vedligehold af sporet.

Kommende generalforsamling:  Morten og Henrik er på valg. – Kun Morten modtager genvalg. Michael trækker sig som suppleant og Thue ønsker ikke genvalg.
Generalforsamlingen lægges den 31. marts 22, på Ørkildskolen, afd. Byen. Morten booker lokaler og sender indkaldelse ud, Angelica klargør regnskab til godkendelse og Jette opretter begivenhed.

Facebook side kontra Facebook gruppe:  Morten orienterer - Jarl har deltaget i webinar vedr. brug af Facebook for at få flere medlemmer. – Fordele og ulemper ved ”gruppe” kontra ”side” på Facebook er diskuteret. Pt. beholder vi vores gruppe på Facebook. Vi kan evt. gå videre med en side for Sporbyggerne, og afvente resultatet ift. dette.

5. Nyt fra udvalgene/teams:

Tøjudvalget: Der er lavet bestilling på den nye trail serie, der kommer hjem i uge 12. Der er kun bestilt ét sæt ekstra i M i kvindeserien og ét sæt i XL i herreserien. Disse er til udstilling ikke salg. Ny bestilling laves 01.06.22.
Bestilling på Alé kommer afsted snarest. Der bestilles BIBs til kvinder uden seler hjem.
Rico oplever en lettelse ift nye kræfter i teamet.
Morten fremlægger forespørgsel fra Asger Navne Sørensen om sponsorat af bluse til ungdomsrytterne. Bestyrelsen ønsker, at blusen bliver fra den nye trail serie eller fx handsker. – Jette kontakter Asger.

Løbsteamet: Nytårsløbet var en succes. Afventer pt regnskab ift. overskud til sporet. Power Cup forløb godt, med mange frivillige hjælpere ifm. afviklingen. Overskud afventes.

Trænerteam: Kewin trækker sig som tovholder for trænerteamet. - Vi tilbyder tovholderrolle til Peter Stilling.

Hjemmeside + andre platforme: Jarl opdaterer løbende de forskellige platforme i samarbejde med Jette og fungerer pt fint.

Sporudvalget: Michael trækker sig som trailkeeper. Kewin bliver tovholder i teamet.

Bissen: Rico orienterer vedr. kontakt med sponsorer. – Pt. er 300 tilmeldt.  Mail sendes ud om kort tid ift. frivillige hjælpere ifm. løbet. Link til hjælperskema mm. vedhæftes nyhedsbrev i marts.

6. Eventuelt
Henrik forelægger forespørgsel fra GAIASPORT om tilbud til vores medlemmer om procenter ved køb mod besøg på deres platform mm. – Bestyrelsen takker nej tak, men ja til fremtidigt samarbejde ifm. vores arrangementer og sponsorgaver mm. Henrik orienterer GAIA.

Næste møde er den 17. marts kl. 19-21
Sted: Henriks kontor, Havnegade 3, 5700 Svendborg

Tags

Se alle